plantation-rom-3-stars
plantation-rom-5-years-barbados
plantation-rom-20-anniversary
plantation-rom-gran-anejo
plplantation-rom-original-dark
plantation-rom-stiggins-fancy-pineapple
plantation-rom-trinidad-2003
TRINIDAD 2003 700ML 42% ALC.
TRINIDAD 2003 700ML 42% ALC.
JAMAICA 2002 700ML 42% ALC.
BARBADOS 2002 500ML 43% ALC.
GRANDE  RESERVE 700ML 40% ALC.
AGED  5 YEARS 700ML 40% ALC.
3 STARS            700ML/ 1L 41% ALC.
ORIGINAL DARK         700ML/ 1L 40% ALC.
O.F.T.D. OVERPROOF   700ML 69% ALC.
PINEAPPLE FANCY   700ML 40% ALC.
20ANNIVERSARY   700ML 40% ALC.